Att ta tillvara ett handlingsutrymme – rektorers uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i relation till specialpedagogens roll och kompetens.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Marita Blomqvist; Karin Torstensson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract​​​​Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet, SPP 610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Lars-Erik OlssonExaminator:Rolf LanderRapport nr: HT18-2910-294-SPP610Nyckelord:Systematiskt kvalitetsarbete, specialpedagogens yrkesroll, distribuerat ledarskap, nyckelförmågor och kompetenser Syfte:Syftet med studien har varit att beskriva rektorers uppfattningar om det systematiska kvalitetsarbetet i relation till specialpedagogens roll. Teori:Forskningsstudien är en kvalitativ studie i praktiknära forskning. Då det centrala har varit att få tillgång till en variation av uppfattningar har studien tagit sin utgångspunkt i fenomenografin. Metod:För att nå en djupare förståelse av rektorers uppfattningar har vi valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Genom ett delvis målinriktat, delvis bekvämlighetsurval, valde vi ut sex rektorer som vi trodde kunde ha mycket att bidra med till studien och som samtidigt hade olika erfarenheter och perspektiv att bidra med. Detta eftersom vi sökte efter en variation och bredd i uppfattningar. Genom en induktiv analysmetod sökte vi sedan finna mönster i vår empiri, identifiera rektorers uppfattningar samt variationer i deras uppfattningar avseende studiens syfte. Resultat:Resultatet visade att rektorer kan uppfatta systematiska kvalitetsarbetet som en styrka och möjlig garanti för skolans kvalitet men de kan även uppfatta det som en kontrollfunktion som blir till en börda i arbetet. Uppfattningar kring den specialpedagogiska yrkesrollen delas mellan uppfattningar som stöder en mer traditionell yrkesroll och uppfattningar där den ses som kompetent till att ta en övergripande roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Det som i störst grad påverkar utformningen av kvalitetsarbetet och specialpedagogens roll i arbetet är rektors ledarskap och den skolkultur som råder. Därtill kommer handlingsutrymmet, där specialpedagogen själv

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)