ADHD PÅ ARBETSPLATSEN - EN kvalitativ STUDIE OM ERFARENHETER AV DIAGNOSEN ADHD PÅ ARBETSPLATSEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: I dagen samhälle finns det normer om hur man bör vara på en arbetsplats. Dessa normer kan exkluderar personer med ADHD eller bidra med svårigheter i arbetslivet. Forskningen visar att det är därför viktigt att personer med ADHD får anpassningar på arbetsplatsen för att kunna vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. Denna studien har genom kvalitativ metod undersökt 5 personer med diagnosen ADHD. I huvudsak ställdes frågan varför de valt att berätta eller inte berätta om sin diagnos, samt hur de hanterar sin arbetssituation. Resultatet av intervjuerna visade delade åsikter ifall de vill berätta om sin diagnos eller inte. En orsak till de delade åsikterna är hur man bemöter personer med ADHD och huruvida det påverkar deras självkänsla för att öppet tala om deras diagnos. Vidare visade resultatet att informanterna använder sig utav olika strategier för att hantera deras arbetssituation. Dessa strategier hjälper intervju personer att minska stress men även att inte förlora fokusen från arbetsuppgifterna. Det visar även att en ökad kunskap om ADHD behövs för att kunna utveckla möjligheter för personer med ADHD att ta del av arbetslivet och kunna vara sig själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)