Upplevelsen av att på somatisk avdelning möta och vårda patienter som gjort ett suicidförsök -ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund:Med termen suicidförsök avses ett beteende som är livshotande och där en individ med uppsåt skadat sig men inte avlidit. Antalet suicidförsök per år i Sverige är en uppskattning då mörkertalet anses vara stort. Registrerade fall 2008 var 9643 personer (över 15 år), minst det dubbla antalet förmodas om alla oregistrerade och oupptäckta fall skulle tillkomma. Det första mötet med patienten som gjort ett suicidförsök sker inom akut somatisk sjukvård innan patienten flyttas över till psykiatrisk vård eller skrivs ut. Syftet: Att belysa hur sjuksköterskor på akut- och intensivvårdsavdelningar upplever att möta och vårda patienter efter ett suicidförsök. Metod: En narrativ metod där tolv sjuksköterskor berättar om sina upplevelser i djupintervjuer. En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser visade sig vara främst kopplade till frustration på olika plan, nämligen, frustration gällande patienten, gällande anhöriga, gällande samhället, samt gällande sjukhus-verksamheten. Dock synliggjordes även upplevelser av tillfredsställelse. Resultatet presenteras genom två teman: frustration och tillfredsställelse. Slutsats: Det finns behov för sjuksköterskor på akut- och intensivvårdsavdelningar att få utbildning i suicidologi som skulle kunna ge bättre verktyg för att vårda och möta patienter som gjort ett suicidförsök. Det finns även behov av handledning för att bearbeta och orka med sitt arbete. Vidare finns det behov av ett bättre samarbete mellan somatik och psykiatri. Sättet som verksamheten och organisationen är strukturerad innebär ibland svårigheter att i praktiken att ge en holistisk och patientcentrerad vård. Prioriteringar och det oförutsägbara med arbetet gör det svårt att tillgodose patientens alla behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)