Vilken roll spelar hållbar utveckling för Löfbergs som företag?: En kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk utgångspunkt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Sammanfattning: Hållbar utveckling har sedan publiceringen av Brundtlandrapporten år 1987 diskuterats flitigt och varit aktuellt på agendan (Death, 2010, s. 36). Enligt Brundtlandrapporten ska den hållbara utvecklingen ske genom både ekonomisk- och social- utveckling och på så vis att miljön inte tas till skada för att möta dagens och framtidens behov (Brundlandt Commission, 1987). År 1999 på ”World Economic Forum” uppmanades det att näringslivet skulle ansluta sig till FN ”i en global pakt med gemensamma värderingar och principer som kommer att ge den globala marknaden ett mänskligt ansikte” vilket då Global Compact bildades (FN- förbundet, 2007). Det är kopplat till CSR som beskriver företagets sociala ansvar och inkluderar både ansvar för miljö samt mänskliga rättigheter (FN- förbundet, 2007). Hans De Geer menar att det idag inte handlar ”om företag ska ta ett socialt ansvar, utan hur de ska bete sig för att göra detta (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s.13). Kaffeföretaget Löfbergs vision är att ”Löfbergsgruppen ska uppfattas som Europas mest hållbara kaffekoncern som med passion, starka varumärken och det godaste kaffet levererar ökat värde för våra kunder och ägare” (Löfbergs 2013/2014, s. 9). Syftet är att undersöka vilken roll hållbar utveckling har för kaffeföretaget Löfbergs och hur de förhåller sig till det vilket även är huvudfrågan. Uppsatsen är tänkt att ge svar på frågeställningarna om vilka drivkrafter som finns för Löfbergs för att arbeta med hållbar utveckling och hur Löfbergs arbetar inom hållbar utveckling utifrån teori om hållbar utveckling, CSR och företagsetik samt tidigare forskning om samarbete med företag och NGO. Metoden som använts är kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk utgångspunkt. Empiriska materialet grundar sig på informant-intervjuer med hållbarhetsdirektören Eva Eriksson på Löfbergs i Karlstad samt med Johannes Hartvigson som är vikarierande ansvarig för press och omvärldsbevakning på Fairtrade Sverige i Stockholm. Intervjun med Fairtrade valdes för att Löfbergs använder sig av certifiering på dess produkter (Löfbergs, 2015a). Dessutom behandlas material från Brundtlandrapporten (1987) och Löfbergs Hållbarhetsredovisning (2013/2014) samt hemsidor från Löfbergs och Fairtrade. Resultatet blev att Löfbergs främsta drivkrafter är dess intressenter där tonvikten ligger på ägarnas intressen om hållbar utveckling samt att Löfbergs arbete med hållbar utveckling grundar sig i både ekonomisk, social och miljömässig grund. Slutsatsen är att hållbar utveckling spelar en avgörande roll för Löfbergs agerande och handlande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)