Patienters sömn på intensivvårdsavdelningar. En litteraturstudie om patienters upplevelser av sömn och olika metoder att mäta och skatta sömn.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Jenny Leandersson; [2011-05-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar får inte den sömn de behöver.Medelpatienten sover endast två timmar per dygn och hamnar aldrig i djupsömn eller REMsömn som kroppen så väl behöver för återhämtning och läkning. Konsekvenserna av uteblivensömn är många och en av de vanligaste följderna är IVA-syndrom. IVA-syndrom, som ocksåkallas delirium, drabbar 80 % av alla intensivvårdspatienter och är en akut psykisk förvirrig avfluktuerande grad. IVA-syndrom leder till förlängd vårdtid, ökade komplikationer ochförsämrad prognos samt minskad 6-månads överlevnad. Syftet med studien är att med hjälp aven litteraturstudie kartlägga det aktuella forskningsläget om sömn hos intensivvårdspatienteroch olika metoder att mäta och skatta sömn med fokus på omvårdnad. Metoden i uppsatsen ären litteraturstudie där vetenskapliga artiklar användes. Artiklarna söktes i Cinahl och Pubmedoch sökorden som användes var sleep and ICU. Vilken metod som är bäst att använda för attmäta eller skatta patientens sömn är omdiskuterat. Polysomnografi anses vara den mesttillförlitliga metoden eftersom det är de enda sättet att mäta sömnkvalité och kvantitet.Actigrafi har använts i viss utsträckning men har visat sig överskatta intensivvårdspatientenssömn. Då man låtit sjuksköterskor skatta patienternas sömn har de visat på överskattning avsömnen. Att låta intensivvårdspatienten skatta sin egen sömn torde vara den bästa metodenmen har visat på bortfall på 50 %, vilket beror på att patienterna är så pass kognitivt påverkadeatt de är oförmögna att skatta sin sömn. Litteraturen anger ofta medicinska och fysiologiskaorsaker till IVA-syndrom, men under de senaste åren har forskning visat att flera faktorer iintensivvårdsmiljön spelar en stor roll där ljud, ljus och vårdåtgärder dygnet runt som några avfaktorerna. Patienterna har även beskrivit sömnsvårigheter som följd av smärta, oro, rädsla ochen känsla av att inte kunna röra sig fritt på grund av övervakningsutrustning och apparater somde är kopplade till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)