Terroristhotets framställning : En komparativ studie av artiklar från The New York Times före och efter 9/11

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Terroristattackerna den elfte september 2001 mot World Trade Center och Pentagon ledde till en förändring av synen på terrorism. Denna uppsats ämnar undersöka huruvida The New York Times’ framställning av terroristhotet mot USA förändrats efter 9/11, och i så fall hur. Metoden är huvudsakligen en innehållsanalys av artiklar före och efter 9/11. Framing-teorin används för att avgöra huruvida terrorism framställs som hotfullt eller icke hotfullt mot USA i artiklarna. Resultatet från innehållsanalysen av artiklarna jämfördes med objektiv data om hur många terroristattacker som begåtts samt med den amerikanska regeringens och amerikanska folkets syn på hotbilden. Resultatet visar en förändring i The New York Times’ framställning av terrorism. Efter 9/11 behandlas terrorism överlag i större utsträckning än före 9/11. Det förekommer ett större fokus på terrorism knuten till USA och terrorism framställs som ett större hot mot USA efter 9/11.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)