Eurokrisen - en faktor mot ökad centralstyrning inom EU

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Sammanfattning: När finanskrisen drabbade världen 2008 – 2009 intervenerade många länder på kapitalmarknaderna. Syftet var att rädda inhemska banker och finansiella institutioner från att försättas i konkurs. Länderna ville minska riskerna för att det skulle leda till spridningseffekter inom det övriga finansiella systemet. Många länder förde dessutom en väldigt expansiv finanspolitik i syfte att rädda inhemska arbetstillfällen. Resultatet blev att många länders budgetunderskott och statsskulder började växa lavinartat och eurokrisen var ett faktum. Eurokrisen var ett resultat av att alla EMU:s medlemsländer hade brutit mot reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. EU:s lösning på problemet är att införa finanspakten och ESM vars uppgift är att säkerställa att den ekonomiska stabiliteten upprätthålls i unionen och då främst inom euroområdet.   Uppsatsens syfte är att diskutera om eurokrisen är en faktor som leder till att centralstyrningen inom EU ökar. Frågan som ställs är om den överenskomna finanspakten kommer att innebära att ländernas möjligheter att bestämma över sin egen finanspolitik minskar.   Analysen och diskussionen i uppsatsen kommer fram till att ländernas möjligheter att självständigt bestämma över sin finanspolitik kommer att minska. EU kommer definitivt att få mer makt på det finansiella området. Hur mycket makt som flyttas över från de nationella länderna till EU:s institutioner är däremot i nuläget svårare att bedöma. Slutsatsen är också att eurokrisen tydligt har visat bristerna inom eurosystemet. Det kommer i framtiden att bli nödvändigt att implementera någon form av transfereringssystem eller stabiliseringsmekanism. Syftet är att omfördela ekonomiska resurser om länder drabbas av asymmetriska chocker. Hur ett sådant system ska se ut är däremot svårare att bedöma. ESM kan tolkas som ett första steg i riktningen mot en sådan lösning. Euroobligationer kan också vara en möjlighet när det gäller att stabilisera ekonomin inom euroområdet. Euroobligationer kan även innebära att euron blir en internationellt gångbar reservvaluta jämförbar med den amerikanska dollarn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)