Sammansättningar och särskrivningar i ett skandinaviskt perspektiv -En komparativ litteraturstudie mellan svenska, norska och danska

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I de skandinaviska språken svenska, norska och danska är sammansättning ett vanligt tillvägagångssätt att bilda nya ord. Normen i alla tre språk är att sammansättningar skrivs ihop utan mellanrum eller bindestreck, men likafullt uppstår i många fall särskrivningar. Föreliggande litteraturstudie syftar till att jämföra sammansättningar och särskrivningar i svenska, norska och danska genom att undersöka förekomsten och former av dessa, orsaker till att särskrivningar uppstår samt attityder gentemot dessa. Studien har ett komparativt anslag där likheter och skillnader mellan språken presenteras. För att finna underlag till studien söktes systematiskt i databaser och manuellt i tidskrifter. Resultatdelen baseras på 19 artiklar och analysen visar att särskrivningar är vanligt förekommande i alla tre undersökta språk, men att det finns olika orsaker till att de uppstår. Dessutom förs en diskussion kring olika, vitt skilda, förhållningsätt och attityder gentemot särskrivningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)