Materialegenskaper och dimensioneringsmetodik för vattenledningar : En sammanställning av de material som förekommer i Norrvattens ledningsnät samt dimensioneringsverktyg för plastledningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Detta examensarbete har genomförts med anledning av att Norrvatten har önskemål om att få en rapport om de material som används i deras vattenledningsnät med fokus på typiska skador kopplade till ett specifikt material eller tillverkningsmetod. Det har framkommit indikationer om att kunskapen om rörmaterial och dess egenskaper med tiden har försämrats då den äldre generationens projektörer efterlämnat en kunskapslucka efter sig.

Syftet med rapporten är att ge en god överblick av materialen i Norrvattens ledningsnät. Det krävs kunskap om materialen för att analysera sambandet mellan läckningsstatistik och materialets egenskaper.

Informationshalten varierar mellan de olika materialen. Detta beror framförallt på materialets uppbyggnad och svårighetshalten att redovisa en klar och rättvis bild över dem. Materialen och dess information är uppdelade i kapitel för att underlätta för läsaren att på ett enkelt sätt förstå sammanhangen.

Ett annat viktigt kapitel i denna rapport är beskrivningen över de anläggningsmetoder som valdes att tas med, dels markförlagda ledningar men också två schaktfria metoder vilka är infodring och rörspräckning. I verkligheten finns det många fler utbytesalternativ än dem som tas upp i rapporten, men många metoder är snarlika och dem som redovisas tillhör de vanligaste arbetssätten. Detta kapitel är direkt knutet till dimensioneringsverktyget för utbytesmetoderna med avseende på hållfasthet från jordtryck samt trafiklaster, men också dragspänningar som uppstår i framförallt de schaktfria metoderna. Dimensioneringsverktyget består av ett Excel-dokument där användaren med grundläggande parametrar fyller i dokumentet för att sedan få resultat huruvida den nylagda ledningen klarar de påfrestningar som den utsätts för.

Baserat på ledningsanvändning mellan olika material och jämföra mot dess skadestatistik vill vi ge en god slutsats om vilket material som vi anser, generellt sett, är lämpligast att använda sig utav.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)