IDEOLOGI PÅ 140 TECKEN En analys av populism och ideologi på den sociala medieplattformen Twitter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2016Handledare: Niclas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 50Antal ord: 13 649Nyckelord: Twitter, populism, ideologi, Sverigedemokraterna, sociala medierSyfte: Studien syftar till att undersöka hur det är möjligt att kommunicera ett så komplextämne som ideologi genom Twitter, vars speciella förutsättningar ställer krav på en kort och koncis kommunikation.Teori: Uppdelad i två avsnitt, ett om ideologi, populism och högerpopulism och ett om politiskkommunikation på sociala medier.Metod: En kvantitativ innehållsanalys används i en första förstudie och sedan en kvalitativtextanalys i studiens huvudsakliga analys- och resultatdel.Material: 66 tweets plockade från fyra olika konton kopplade till Sverigedemokraterna.Resultat: Resultaten från studien visar att det går att kommunicera ideologiska budskap genomTwitter. Vidare visar resultaten att Sverigedemokraternas kommunikation är anpassad i viss form efter mediernas logik och plattformens olika förutsättningar.Kommunikationen håller sig även i stor grad inom de områden som partiet profilerar som kärnfrågor, där de redan har en etablerad ideologisk ståndpunkt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)