”Det är stressigt nu” – Skolungdomars stress och sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Amanda Jonsson; Hanna Linde; [2015-02-02]

Nyckelord: stress; skolungdomar; omvårdnad; sjuksköterska;

Sammanfattning: Bakgrund: Stress innebär att det råder en obalans mellan krav och de förutsättningar människan har att hantera dessa krav. Stress har existerat så länge människan existerat, då stress tillhör människans överlevnadsinstinkt. Stressen har dock förändrats och ökat över tid. Skolungdomar som upplever stress är vanligt förekommande och skapar hälsoproblem som ständigt ökar. Långvarig stress har både en fysiologisk och psykologisk påverkan på människan. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva orsaker till och konsekvenser av stress hos skolungdomar, deras copingstrategier samt sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet kring denna problematik. Metod: Metoden utgörs av en litteraturöversikt som berör syftet genom 16 vetenskapliga artiklar. Resultat: Det visar sig att de vanligaste stressorerna bland skolungdomar är kopplade till familj, skola och vänskapsrelationer. När skolungdomar utsattes för stress uppkom symtom som huvudvärk, trötthet, magont, depression och sömnsvårigheter. Olika copingstrategier identifierades. Flickor upplevde stress i större utstäckning än pojkar och sågs också använda copingstrategier mer frekvent. Sjuksköterskans omvårdande arbete i relation till skolungdomars stress kunde ha både en förebyggande och en omhändertagande karaktär. Implikationer för omvårdnad: Författarna anser att mer forskning behövs kring skolungdomars stress samt stress relaterat till dagens höghastighetskultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)