Sjuksköterskors erfarenheter av egenvård hos diabetes typ-2 patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ-2 är en av de vanligaste folksjukdomar världen över, i Sverige uppskattas det till att ca 300 000 människor lider av sjukdomen. En stor del av behandlingen för människor med diabetes typ-2 är att ändra sina matvanor, fysisk aktivitet och att medicinera sig själva, detta kallas för egenvård. En stor del av sjuksköterskors arbete med diabetes typ-2 patienter är att motivera och ge stöd till patienterna så att de efterlever de livsstilsråd som ges i den mån det går. Hur patienterna upplever sin egenvård ser olika ut, några menade att eftersom sjukdomen är genetisk är det inget som kunde styras medan andra menade att egenvården och sjukdomen kunde vara svår att hantera och att stödet från sjukvården är viktigt.  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av egenvård hosdiabetes mellitus typ-2 patienter  Metod: En litteraturstudie med beskrivande design som totalt innefattar 10 artiklar av kvalitativ ansats från databasen Pubmed. Huvudresultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna ofta upplevde sina patienter som omotiverade i deras egenvård och att de hade svårt att efterfölja de livsstilsråd som gavs, detta var ett vanligt förekommande tema. Sjuksköterskorna använde sig av olika metoder till att förbättra egenvården och motivationen hos deras patienter. Det framkom även i resultatet att sjuksköterskorna upplevde stress och minskad arbetsglädje relaterat till att de inte kunde ge den bra diabetesvård de ville då de kände att de inte fick något gehör från patientens sida.  Slutsats: Föreliggande litteraturstudie visade att sjuksköterskor kunde behöva stöd och verktyg till att ge rätt egenvårdsstöd till deras patienter. Detta kunde därmed leda till att sjuksköterskor kan känna sig mer nöjda med det arbete de åstadkommit och därmed även främja arbetsglädjen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)