Föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstmjölk är väl dokumenterat som den bästa nutritionen i livets start. Sjunkande statistik redovisas gällande nyfödda som ammas och därför finns behov av att arbeta amningsfrämjande. Syfte: Denna studie syftar till att belysa föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd efter utskrivning från slutenvården. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där 18 vetenskapliga artiklar inkluderats som hittats i databaserna PUBMED och CINAHL. Resultaten har analyserats enligt kvalitativ syntes utifrån SBU:s beskrivning. Resultat: Tre huvudteman identifierades: Information på gott och ont, Bemötande och Amningsstödets betydelse. Information upplevdes som bäst när den var anpassad. Bristfällig och motstridande information ledde till förvirring och misstro. Bemötande var centralt och positivt bemötande hade stor framgång i att stärka, bekräfta och stötta mammor. Ett negativt bemötande, såsom dömande eller påtryckande, ledde till bland annat känsla av otillräcklighet, skam, skuld och dåligt självförtroende. Amningsstödet upplevdes som bäst när det var individanpassat och lättillgängligt, samt givet av kompetent vårdpersonal. Konklusion: Studiens resultat har belyst hur kvinnor önskar erhålla amningsstöd. Önskningarna stämmer överens med riktlinjer som redans satts upp vilket indikerar på att vårdpersonal eventuellt inte följer riktlinjer. Detta bidrar till ett bristfälligt amningsstöd och missnöjda föräldrar. Implikation: Resultatet kan bidra till ökad medvetenhet och motivation hos vårdpersonal och leda till mer amningsfrämjande arbete i öppenvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)