Konstruktionsritningar till övningshus för elever på Ebersteinska Gymnasiets Byggprogram

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Peter Berggren; Mattias Eriksson; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

På Ebersteinska gymnasieskolan har byggprogrammet fått sponsring på byggmaterial som ska användas till att bygga upp ett mindre hus. Huset ska byggas av eleverna på byggprogrammet och på så sätt ge dem träning på att läsa och bygga efter färdiga ritningar. Projektet med det mindre huset är relativt nytt och på grund av det finns inga ritningar eller direkta förslag på hur det skall kunna se ut. För att få ut så mycket som möjligt av huset har lärare på skolan beslutat att dela upp det mindre huset i tre lika stora delar. Anledningen med det är att varje del ska representera en hustyp. Varje hustyp skall skilja sig från de andra vad gäller typ av tak, vägg, grund och bjälklag. Detta för att skapa många olika övningsmöjligheter.

Uppbyggnaden av huset skall ske i en hallbyggnad. Hallbyggnaden används till flera andra projekt utöver huset vilket sätter begränsningar på utrymme för dess storlek. Det finns utrymme för att bygga huset 3.5x12 meter stort och en av långsidorna byggs intill en befintlig vägg. För att utforma huset har en litteraturstudie över design och byggteknik för småhusbyggnad gjorts. Studien har innefattat inläsning av taktyper, väggtyper, grunder och bjälklag. För varje byggnadsdel har det lästs in information om vanliga dimensioner, mått, byggtekniska lösningar och utformningar. I studien har också dimensioneringsbiten för småhus studerats. Särskilt har de framtagna dimensioneringstabeller som finns i litteraturen ägnats särskild uppmärksamhet.

I samband med litteraturstudien pågick en skissering av husets design. Tillsammans med Niclas Malmqvist på Ebersteinska beslutades att utformningen av huset skulle bli enligt

figur 1. Huset delades i detta skede upp i hus 1, hus 2 och hus 3.

Hus 1: Valmat sadeltak med takpannor, vägg med stående lockpanel och gjuten platta som grund.

Hus 2: Pulpettak med planplåt, vägg med murad fasad samt stående lockpanel, träbjälklag och krypgrund.

Hus 3: Mansardtak med takpannor, vägg med liggande spontad panel, träbjälklag och plintgrund.

Efter utformningen har arbetet med att projektera husen pågått. Inom den fasen har varje hus med sina olika utformningar konstruerats. Under arbetet har information från litteraturstudien kontinuerligt använts som ett hjälpmedel. Projekteringen av byggnaden resulterade i ett ritningsunderlag som går att hitta i bilaga 1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)