Perspektiv på barns lärande inom pedagogiken : Varierande förhållningsätt inom förskolans

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Delia Legraf; [2020]

Nyckelord: Utveckling; bemötande; dokumentation; avtryck;

Sammanfattning: Denna studie om handlar pedagogers olika synsätt på barns lärande i förskoleverksamheten. Alla förskolor skall utgå från de styrdokument som stödjer den skolform det handlar om, i detta fall förskolans läroplan 2016. Syftet med studien är att undersöka vilken roll som pedagogers förhållningssätt och bemötande har för barnens utveckling och lärande? Finns det variation kring pedagogernas olika perspektiv på barns lärande? Frågeställningarna som studien tar upp handlar om de olika synsätt på lärande som pedagoger kan ha och hur verksamheten ständigt kan förbättras och utvecklas utifrån läroplanens riktlinjer. Studien grundar sig i litteratur gällande ämnena lek, lärande, lärarprofession och goda lärmiljöer. Utifrån de intervjuer som utfördes visade det sig att samtliga pedagoger som deltog i undersökningen hade en medvetenhet kring lärarmiljöns betydelse och påverkan på barngruppen samt hur pedagogers förhållningssätt kan skilja sig ifrån varandra beroende på förskola och dess inriktning. Pedagogers synsätt på barns lärande visade sig också vara betydelsefullt för arbetssättet, dokumentationen, för samarbetet i arbetslaget och samverkan med hemmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)