Vems är umgängesrätten - barnets eller förälderns?

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Erica Bergman Caroline Högberg; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Resumé Vårt syfte har varit att analysera bedömningen av barnets bästa i umgängesärenden. Med utgångspunkt i barnkonventionen har vi analyserat och kritiskt granskat barnets rättsliga ställning och rättsapparatens åtgärder för att tillgodose barnets bästa. Vi har utgått från tre olika perspektiv: den klassiska rättsdogmatiken, ett historiskt perspektiv och ett sociologiskt perspektiv. Vår slutsats innehåller både visioner och förslag på hur barnets rättsliga ställning ska kunna stärkas och hur umgängesrätten ska kunna övergå från att vara en föräldrarätt till att bli en rättighet för barnet. Sökord Barnkonventionen Familjerätt Barnrätt Föräldrabalken Vårdnad Umgänge Barn

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)