Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Anna Reutne; [2021]

Nyckelord: energieffektivisering; miljöbyggnad;

Sammanfattning: För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. Att certifiera byggnader med Miljöbyggnad ger en kvalitetssäkring av projekt och möjlighet till gröna bolån. Fastigheten Kv. Pysslingen i Umeå byggdes år 2018 och vid projekteringen uppfylldes kravfrån BBR-24 och Miljöbyggnad version 2.2 nivå silver. När fastigheten togs i drift upptäcktesdet att den specifika energianvändningen var för hög för att verifieringen av Miljöbyggnad skulle kunna godkännas. Syftet med examensarbetet var att utföra en energikartläggning för att få en uppfattning om vilka energiflöden som var avvikande och ge förslag på åtgärder som skulle kunna minska energianvändningen. Andel använd energi från fjärrvärme och el kartlades med statistik från år 2019 och år 2020, där fjärrvärmeanvändningen hade störst avvikelse. Förslag på åtgärder togs fram för att minska inomhustemperaturen i fastigheten (som var ca 2 ˚C högre än dimensionerat under uppvärmningsperiod), VVC-förluster och användningen av fastighetsel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)