Motivationsfaktorer i organisationer : En kvalitativ studie om studenters motivationsfaktorer till engagemang i ideella respektive vinstdrivande organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att finna förståelse för vilka faktorer som motiverar studenter till sitt engagemang i ideella respektive vinstdrivande organisationer. En kvalitativ undersökning utfördes bestående av tio semistrukturerade intervjuer, varav fem respondenter engagerade i ideella organisationer respektive fem respondenter arbetandes i vinstdrivande organisationer. Studiens slutsats är att studenter engagerar sig inom både vinstdrivande och ideella organisationer främst på grund av att de styrs av inre motivationsfaktorer. Den visar även att en del yttre motivationsfaktorer kunde anses viktiga. Uppsatsen bidrar med en insyn i att motivation inte är svart eller vitt, motivationsfaktorer kombineras ofta och varierar över tid. Vårt förslag till fortsatt forskning är att studera hur motivationsfaktorer förändras när studenter  som arbetar ideellt istället får lön för sitt engagemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)