Sourcingstrategier för komplexa produkter och system

Detta är en M1-uppsats från KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Sammanfattning:

 

Denna uppsats behandlar hur sourcingprocessen av komplexa system på Försvarets Materielverks (FMV) kan struktureras genom att undersöka parametrar som är viktiga att beakta vid outsourcing. En del av FMV:s strategi grundar sig i att minska den interna verksamheten och att lägga större åtaganden på leverantörer av systemlösningar, för att på så sätt kunna minska behovet av interna resurser. Därför blir det viktigt att besvara huruvida systemansvar bör tas av FMV eller av en leverantör.

Rapporten behandlar processen om att fatta ett beslut om make-or-buy och när och varför det är motiverat att överlåta systemansvar till leverantörer. McIvors modell om outsourcing används för att besvara frågan hur FMV bör fatta ett beslut rörande make-or-buy genom att modellen tillämpas på tre pågående projekt. Därefter används "the strategic supply wheel" för att bedöma vilka parametrar som är viktiga att uppfylla både internt och externt vid outsourcing av aktiviteter beroende på om tid, kostnad eller kvalitet är prioriterat i respektive projekt. Inköpsmodellen som används består av fem områden som berör en inköpsorganisation strategiskt.

Analysen av den teoretiska modellen görs utifrån ett perspektiv av komplexa produkter och system, då gällande teorier kring handelsvaror inte alltid kan relateras till krigsmateriel, utan kräver någon form av modifiering. Det visar sig i analysen att två av modellens fem områden; organisationsstruktur samt kunskap och kompetens, inte har lika stor påverkan på beslutet rörande make-or-buy. Inom ramen för komplexa produkter och system visar det sig att strategiskt inköp utgår från att dessa två områden är anpassade efter sin industri. Det visar sig att delar av "the strategic supply wheel" inte direkt kan tillämpas på försvarsindustrin då denna skiljer sig stort från kontinuerliga inköp av mindre komplex materiel. II

Analysen visar att FMV i så stor mån som möjligt bör överlåta systemansvar till industrin, så länge marknadsrisken rörande antalet leverantörer är låg. Beroende på hur de enskilda projektens prioriteringar mellan anskaffningstid och kostnader skiljer sig åt kommer olika parametrar att behöva beaktas vid outsourcing av systemansvar. Det visar sig att "the strategic supply wheel" måste anpassas för att kunna användas på ett statligt verk som utför anskaffningar på komplexa produkter och system, där beställningarna sker oregelbundet och inte kontinuerligt. Slutligen kompletteras McIvors outsourcingmodell med "the strategic supply wheel". Denna modell ger en strukturerad metod till hur sourcingprocessen av komplexa produkter och system kan genomföras på FMV.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)