Kommuntexters tillgänglighet för personer med svenska som andraspråk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I Sverige finns idag personer med olika språklig och kulturell bakgrund som har olika förutsättningar att förstå den information som kommuner delger via sin hemsida. Det är alla samhällsmedborgares demokratiska rättighet att kunna ta del av denna information. I följande uppsats undersöks hur en svensk kommun arbetar för att göra samhällsinformation tillgänglig för andraspråkstalare i kommunen och hur väl de lyckas i sitt arbete. För att ta reda på detta används såväl kvantitativ metod i form av frekvensbaserad lexikalisk textanalys, mätning av läsbarhetsindex och ordvariationsindex, som kvalitativ metod i form av intervju och närmare granskning av texter som utmärkt sig i den kvantitativa analysen. Resultatet visade att kommunen har en strävan att göra sina texter tillgängliga för så många personer som möjligt, inklusive andraspråkstalare, men resurser saknas och detta är något som speglas i granskningen av texterna som kommunen publicerat på sin hemsida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)