Begränsade världar : en kvalitativ studie om hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna förhåller sig till hedersrelaterat våld och förtryck ur ett sociologiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Bashak Basak; Yesim Emsiz; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna studie undersökte vi hedersrelaterat våld och förtryck, hur det framställdes och behandlades av två olika politiska partier i Sverige. Problematiken blev känd efter ett par hedersrelaterade mord under slutet av 90-talet i Sverige. Händelserna fick stort utrymme I media och ledde till ett stort uppmärksammade samt ifrågasättanden huruvida framgångsrik dåvarande integrationspolitiken var. De politiska partierna representerar samhället i Sverige och därför vill vi veta hur de diskuterar frågan samt vilken form av åtgärdsprogram de har. Syftet med studien är att undersöka hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna förhåller sig till begreppet hedersrelaterat våld och förtryck ur ett sociologiskt perspektiv. Detta är ett samhällsproblem som berör över hundratusen människor i Sverige. Genom att samla kunskaper inom området vill vi bidra till en större förståelse och djupare insikter inom ämnet. För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av offentliga motioner som lämnats in till riksdagen från de benämnda partierna ovan. Motioner analyserades genom diskursanalys och till hjälp har vi använts oss utav teorin om mekanisk och organisk solidaritet av sociologen Émile Durkheim. Vi har även använd och utav begreppen integration, jämställdhet och intersektionalitet. Resultat av studie visar att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har olika syn kring hedersrelaterat våld och förtryck, de har olika lösningar för att motverka uppkomsten av fenomenet det vill säga hedersrelaterat våld och förtryck. Vänsterpartiet lutar sig mot mer en organisk solidaritet samt eftersträvar förbättringar inom integrations- och jämställdhetspolitiken. De anser inte kulturen vara en utgörande grund till hedersproblematiken ochplacerar det istället under mäns våld mot kvinnor. Sverigedemokraterna anser istället att problematiken härstammar kulturen och därmed vill upplösa problemet genom assimilationspolitik. Detta är en syn som riktar sig mot mekanisk solidaritet och vill upplösa problemet genom att straffa de avvikande beteendena. Nyckelord Diskursanalys, intersektionalitet, integration, jämställdhet, heder, hedersrelaterat våld, Vänsterpartiet,  Sverigedemokraterna, organisk solidaritet, mekanisk solidaritet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)