Orsaker till arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som har hög förekomst av stress ochstressjukdom. Att bli utsatt för stress skapar ohälsa hos sjuksköterskan, men kan ävenäventyra patientsäkerheten. Det är därför viktigt att känna till vilka arbetsrelaterade faktorersom kan bidra till utveckling av stress. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilkafaktorer som kan orsaka stress hos legitimerade sjuksköterskor. Metod: En litteraturstudiegenomfördes med hjälp av tolv vetenskapliga artiklar, två med kvalitativ metod och tio medkvantitativ metod. Artiklarna hittades via sökningar i databaserna CINAHL, PsycINFO ochPubMed. Syftet med litteraturöversikten var att skapa en sammanställning över kunskapslägetinom vårt problemområde och redovisa resultatet utifrån definierade teman. Resultat: De trehuvudteman som framkom var: problem med arbetsmiljön, svårigheter med patientvården ochbristande kompetens hos sjuksköterskan. Underteman var: hög arbetsbelastning, resursbrist,bristande rutiner, konflikter i personalgruppen, svår sjuklighet hos patienter,samarbetsproblem med patient och samarbetsproblem med närstående. Diskussion: Orsakeroch upplevelser av stress orsakades både av förutsättningar i sjuksköterskans arbetsmiljö ochav individuella faktorer hos studiedeltagarna. Att finna orsaker till stress är centralt både försjuksköterskans egen välbefinnande och för patientsäkerheten. Sjuksköterskan har ansvarbåde för sin egen hälsa och för arbetsmiljön på sin arbetsplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)