Konstruktioner av normalitet och avvikelser : -En kvalitativ studie om delaktighetsfrämjande arbete i en förskolekontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

Sammanfattning: Människans synsätt att se på andra människor hänger ihop med de värderingar och formella strukturer som existerar i dagens samhälle. De val människan gör genom att kategorisera barn genom sociala konstruktioner är kopplat till de värderingar och strukturer som finns i samhället. Den senaste tiden har uppgifter kommit fram som redovisar för att barn med avvikande beteende halkar efter i skolan på grund av att skolpersonal har svårt att hjälpa dem. OECD presenterade en Pisa rapport som poängterar vikten av tidiga insatser för barn redan i förskolan. Socialpedagogiken förstår sig och närmar sig på avvikelse och normalitet på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare sätt att nalkas studiens område. Studiens motiv är att anlägga ett socialpedagogiskt perspektiv och undersöka den förskolekontext inom vilken avvikelsen konstrueras. Data har samlats in genom sju stycken informanter. Data analyserades genom tematisk analys, vilket resulterade i tre teman, att uppmärksamma avvikande beteende i förskolans vardag, att skapa trygghet och att utmana, och personalsamarbete. Resultatet visar på att fokus hos informanterna är att hitta strukturer kring barnets avvikande beteende och inte barnet själv. Slutsatsen av resultatet är att avvikande beteende är socialt konstruerat och beroende på personalens synsätt går det att hantera det. Implikationer för socialpedagogiskt arbete visar att kontextuella och delaktighetsfrämjande förutsättningar stärker barns lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)