Äldrepsykiatriskt teamarbete – en fallstudie om samverkan över verksamhets- och professionsgränser

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anna Klasson; [2009-01-13]

Nyckelord: tvärprofessionellt teamarbete; samverkan; äldrepsykiatri;

Sammanfattning: Bakgrund Vi lever längre, men utsätts samtidigt för en allt större risk att drabbas av psykisk ohälsa och sjukdom, vilket bland annat beror på att depressioner är åldersrelaterade, orsakade av olika kroppsliga sjukdomar eller förluster av nätverk. Bland äldre över 70 år har 30 % en lättare eller svårare psykisk sjukdom och/eller ohälsa. Detta är en stor utmaning för framtidens vård och äldreomsorg. Syfte och frågeställningar Syftet är att visa exempel på hur man över verksamhets- och professionsgränser kan arbeta och bemöta äldre som lider av psykisk ohälsa och sjukdom. Jag vill även ta reda på vilken roll socialarbetaren kan ha i ett äldrepsykiatriskt team. Forskningsfrågorna är:• Vilka arbetsmetoder och förhållningssätt använder det äldrepsykiatriska teamet i mötet med de äldre?• Vilken roll kan socialarbetaren ha inom ett äldrepsykiatriskt team? • Hur ser de professionella i teamet på samverkan över professionsgränser?• Hur ser de professionella i teamet på samverkan med andra huvudmän?Metod Jag har gjort en fallstudie av ett äldrepsykiatriskt öppenvårdsteam, genom kvalitativa intervjuer. Respondenterna utgjordes av en läkare, en psykolog, en kurator, en sjuksköterska och en mentalskötare. Litteratur och tidigare forskning utgörs av vetenskapliga artiklar, artiklar från dagspress, böcker och avhandlingar. Intervjuerna analyserades utifrån sex analyssteg samt genom meningskoncentrering. Resultat Ett tvärprofessionellt team anses vara en förutsättning i arbetet med äldrepsykiatriska patienter, som ofta bär på bred problematik. Kuratorn har ett utvecklat kontaktnät utanför teamet och är tillsammans med sjuksköterskan den främsta samarbetspartnern inom teamet. Hon har uppföljande samtal och blir en brygga mellan sluten- och öppenvård. Teamets mål är att ge en samlad, adekvat och evidensbaserad vård under en kortare period, där patienten görs delaktig. Vårdplaner upprättas utifrån patientens situation och resurser. Arbetsmetoderna är medicinska och samtalsbaserade. Teamarbete anses medföra gemensamt beslutstagande, rådfrågning och helhetsperspektiv. De professionella samverkar oftast med någon med liknande professionsbakgrund eller vid behov av kompletterande kunskap både inom och utom teamet. De har likvärdig syn på samverkan inom teamet, men olika syn på betydelsen av samverkan utåt. Ökad samverkan är önskvärd och anses värdefull. Samverkan mellan professionerna inom teamet är utbyggd, medan samverkan utåt sker främst genom informella kontakter. Att förmedla kunskap till anhöriga och andra professionella nämns som det allra viktigaste med teamets arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)