Hur påverkar kosten symptom hos barn med ADHD?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning:

Inledning: Drygt 5% av barn i Sverige har en uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning/ Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD), och runt 75% av dem medicineras för att minska symptomen av ADHD. Hyperaktivitet, svårigheter att fokusera och koncentrera sig, och impulsivt beteende är några karaktärsdrag hos barn med ADHD. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att se om det finns kostrelaterade behandlingskomplement för att lindra ADHD hos barn. Metod: En litteraturöversikt där tio vetenskapliga originalartiklar har analyserats och delats upp i fyra olika teman. Resultat: En elimineringskost där vissa födoämnen uteslutadess, ett minskat intag av tillsatser (konstgjorda färgämnen och konserveringsmedel) eller ökat intag av omega-3 visade positiva effekter hos en grupp barn med ADHD där symptomen minskade, speciellt hyperaktivitet. Diskussion: Trots att resultaten av studierna visar en positiv effekt hos vissa barn med ADHD så behövs mer grundlig forskning angående elimineringskost, tillsatser och omega-3. Studierna baseras ofta på frågeformulär som fylls i av föräldrarna vilket kan leda till subjektiva resultat som tar bort generaliserbarheten av studierna. De positiva effekterna antyder att komplementära behandlingsmetoder kan finnas genom en förändrad kost, som förbättrar livskvaliteten och minskar biverkningar hos barn med ADHD och samtidigt sänker kostnaderna för samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)