Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet.Teori: Studiens aktioner analyseras mot tre lärandeteorier, sociokulturell lärandeteori,variationsteori och teorin om formativ bedömning för att nå hög evidens. Någracentrala begrepp från varje lärandeteori hjälper oss att få syn på om lärandetfrämjas under samundervisningen. För att utveckla undervisning som ger effektpå elevernas lärande krävs ett professionellt lärande hos lärarna. Teorin om detprofessionella lärandet blir i arbetet ett analysverktyg för att synliggöra var vibefinner oss i det professionella lärandet samt vilka tecken vi kan se på detta.Metod: För att söka svar på våra forskningsfrågor har vi använd oss av aktionsforskning.Aktioner i samundervisning och samplanering har iscensatts för att undersökaspeciallärarens möjligheter till ett förebyggande arbete.Resultat: Resultatet visar att det finns goda möjligheter för speciallärare att nå ettförebyggande arbete genom att utveckla undervisningen med hjälp avsamundervisning och samplanering i varierande grad. Studien bidrar med kunskapom en alternativ yrkesroll för speciallärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)