"Vi vill ha kostnadsreducering!" : En studie kring kundvärde inom en ekonomisk förening

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning: Titel: ”Vi vill ha kostnadsreducering!” – En studie kring kundvärde inom en ekonomisk förening Ämne/kurs: Företagsekonomi III – Marknadsföring, inklusive examensarbete, 30 hp.Författare Emmelie Nilsson och Sandra Johansson Handledare: Niklas Åkerman Examinator: Christine Tidåsen Nyckelord: Dubbelriktade kundrelationer, nätverk, relationer, kundvärde, värdeskapande, fokusgrupper, B2B, konkurrensfördel Frågeställning: Vad karaktäriserar kundvärde i en B2B-relation, då leverantören är en ekonomisk förening, som ägs av sina kunder? Syfte: Syftet var att skapa förståelse kring hur en ekonomisk förening, med både enkelriktade och dubbelriktade kundrelationer, kan stärka sin position på marknaden genom att öka det kundupplevda värdet. Delsyftet var att skapa en förståelse för hur värdet skiljer sig beroende på om: 1) Kunden enbart har rollen som köpare gentemot leverantören. 2) Kunden har både rollen som köpare och säljare gentemot leverantören. Teori: Den teoretiska referensramen grundar sig på teorier kring ämnena nätverk, relationer, kundvärde och värdeskapande. Metod: I studien har vi valt en kvalitativ ansats där 24 deltagare har diskuterat i fyra olika geografiskt genomförda fokusgrupper. Vi har även utfört öppna diskussioner med Kalmar Lantmäns försäljningsansvarig samt produktansvarig. Slutsats: Som vår slutsats skapade vi vår egen modell för upplevt kundvärde som består av två lager, ett flertal faktorer och kostnadsreduceringar. Dessa påverkas i sin tur av det vi kom att kalla för vi-värdet, som är en känsla som uppkommer speciellt i och med den ekonomiska föreningen. De kunder som också är leverantörer upplever kundvärdet på liknande sätt men tilläggs ytterligare en faktor som behandlar denna situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)