Lekens betydelse i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Katarina Järvborn; [2013]

Nyckelord: Förskola; förskollärare; lek; lärande;

Sammanfattning: Jag har gjort en undersökning om lekens betydelse i förskolan. Undersökningen är kvalitativ och syftar till att genom intervjuer och observationer fastställa hur viktig leken är för barnen i förskolan. Jag har sökt svar på mina frågor hos förskollärare och intervjuat dem om deras erfarenheter och uppfattningar. Jag har slumpmässigt valt ut fyra olika lekforskare, Maria Øksnes, Birgitta Knutsdotter Olofsson, Ole Fredrik Lillemyr och Margareta Öhman. Forskarna är ganska överens om att leken är en central aspekt av barns liv och av barndomen samt att leken är ett viktigt pedagogiskt verktyg för barns lärande och utveckling. Detta är också vad jag har kommit fram till i min analys och i mina slutsatser. Förskollärarna anser att leken är extremt viktig för barnen i förskolan och de menar att leken och lärandet går hand i hand. I förskolan sker lärandet ständigt, det upphör aldrig. Lärandet syns i det alldagliga, när barnen är i kuddrummet, i målarrummet och vid planerad och oplanerad aktivitet. I leken får barnen använda sina erfarenheter och sätta in dem i en kontext. Förskollärarna lägger mycket tid på att leken ska vara rolig och lustfylld. Som pedagoger försöker de så ofta som möjligt väcka barnens intresse och uppmuntra till nytt lärande. Förskollärarna menar att det är deras uppgift att stimulera leken så att barnen kan utvecklas och lära sig nya saker. Så ofta som det går försöker de medverka i barnens lek trots att tidsschemat inte alltid tillåter detta. Slutsatserna i mitt arbete visar på att leken har en ledande och central roll i förskolan och att lek och lärande går hand i hand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)