Brukarinflytandets förutsättningar inom socialtjänstens missbruksenheter : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att öka kunskapen om brukarinflytandet och dess förutsättningar inom socialtjänstens missbruks- och beroende-handläggning, detta genom att utforska hur socialsekreterare inom missbruksenheter uppfattar förutsättningarna till brukarinflytande på individnivå. Detta baserat på sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från fyra olika kommuner i Stockholms län. Urvalet har varit målstyrt och således har kontakt tagits med adekvat enhet inom dessa kommuners socialtjänstkontor för att bäst besvara vår forskningsfråga.Intervjumaterialet har bearbetats genom tematisk analys med hermeneutisk meningstolkning för att sedan analyseras vidare med teorin Empowerment och det teoretiska begreppet gräsrotsbyråkrat. Vi har också använt oss av den teoretiska modellen brukardialogmodellen och dess begreppsapparat i en avslutande analyssammanfattning. Dessa val av teoretiska utgångspunkter för analysen har genomförts efter materialinsamling och har agerat som tolkningsverktyg med den referensram de erbjuder.Studien har visat att de intervjuade socialsekreterarna uppfattar en mängd återkommande och betydande förutsättningar för brukarinflytande på individnivå, inom socialtjänstens missbruksenheter för vuxna. Dessa har kategoriserats i tre huvudteman som vi benämnt socialsekreterarens verklighet, allians och brukarens verklighet. Dessa tre teman är tre dimensioner av de förutsättningar som finns för brukarinflytandet och vad som påverkar det. Det har även varit tydligt att förhandling är något som sker i men också mellan dessa tre teman, likt det lim som fogar ihop det till en helhet. Socialsekreterarna har beskrivit dels den verklighet de själva står inför i sin myndighet med de organisatoriska förutsättningar som står till buds, dels brukarnas verklighet i mötet med socialtjänsten och den situation de befinner sig i. Dessa två verkligheter behöver, enligt socialsekreterarna, tas i beaktan och genom olika relationella och kommunikativa egenskaper behöver en allians uppstå mellan parterna för att möjliggöra en konstruktiv förhandling om inflytandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)