Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på svensk akutmottagning

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: På en akutmottagning ställs det höga krav på sjuksköterskans professionella kompetens och förmåga att anpassa bemötandet till olika patienter. Arbetet inriktas på att så snabbt och säkert som möjligt bedöma patienternas medicinska behov. Fokus på medicinska åtgärder och ett högt arbetstempo kan medföra minskade möjligheter att förstå eller bemöta patienternas specifika omvårdnadsbehov.   Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på akutmottagning i Sverige   Metod:Litteraturstudie med åtta artiklar som alla hade en kvalitativ ansats. Artiklarna har granskats, analyserats och sammanställts.   Resultat: Sjuksköterskan bedömer patienterna när de kommer till akutmottagningen och fortsätter att observera dem under vistelsen på akutmottagningen. Sjuksköterskorna på akutmottagningen arbetar ofta med många parallella uppgifter och ofta under tidspress och stress. Akutsjuksköterskors syn på omvårdnad i dessa studier förefaller vara väldigt praktiskt inriktad och omvårdnaden är ofta inte en prioriterad arbetsuppgift.   Konklusion: Ett högt patientflöde och många arbetsuppgifter leder till att det blir lite tid till varje patient. Det korta mötet med patienten kan innebära att viktig information inte kommer fram. De medicinska uppgifterna prioriteras och omvårdnaden är något som är långt ner på den hierarkiska skalan av arbetsuppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)