När det blir för mycket… : En jämförelse av FMT vid utbrändhet och vid koncentrationssvårigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

Sammanfattning:

I takt med att informationssamhället utvecklas, ökar också mängden stimuli runt omkring oss. Vi förväntas klara av att göra flera saker samtidigt, med ett ständigt brus från omgivningen i öronen. När hjärnan inte längre orkar ta in och processa allt, säger den ifrån. Ofta leder det till utbrändhet eller koncentrationssvårigheter.

 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva FMT-metoden, att se hur den kan användas vid utbrändhet och vid koncentrationssvårigheter, samt att se vilka likheter och skillnader som kan ses i arbetssättet med dessa båda former av svårigheter. I två fallbeskrivningar beskriver jag hur jag arbetat med FMT med två personer, den ena med utbrändhet och utmattningsdepression och den andra med koncentrationssvårigheter.

 

Min slutsats är att FMT-metoden med fördel kan användas som behandlingsform för personer med utbrändhet eller koncentrationssvårigheter. Även om både skillnader och likheter finns mellan de båda svårigheterna, är likheterna många i arbetssättet i FMT.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)