Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. Frågan som uppsatsen syftar till att undersöka kan sammanfattas som; Utmanar Sveriges inkorporering av CRC den svenska abortlagstiftningen? Jag undersöker också vilken nationell juridisk status konventionen kommer att ges och jämför den med Europakonventionens nationella status. De källor som används är nationella lagtexter, närmare bestämt ECHR art 2,3,8, CRC, den svenska abortlagstiftningen, den svenska folkbokföringslagen och rättsfall från Europakommissionen och Europadomstolen Jag har också studerat vetenskapligt publicerade artiklar och texter. Metoderna som används är: den doktrinära metoden och begreppsanalys. Teorierna är: naturrätt, rättspositivism, människatesen och potentialitetsargumentet. Mina resultat fastslår att CRC och dess preambel kan utmana den svenska abortlagstiftningen men att det i svensk lagstiftning anges fri abort fram till graviditetsvecka 18 (med särskilda skäl fram till vecka 22) vilket inte anses vara i strid med Europadomstolen. Sverige är ett land där rättspositivism genomsyrar rättssystemet och därför spelar det ingen roll vad som formuleras i Barnkonventionens preambel eftersom den gällande rätten är den svenska abortlagstiftningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)