”Vägen ut” - en kvalitativ studie om kvinnors väg ut ur missbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att fördjupa kunskapen om hur kvinnors väg ut ur ett livmed aktivt missbruk har format sig. Vi undersökte vilka faktorer som hade haftbetydelse för kvinnors väg ut ur missbruk och inspirerades av Helen Rose FuchsEbaughs teori om exitprocesser i utformningen av problemformulering, syfte ochfrågeformulär. Vi har intervjuat fem kvinnor med tidigare missbruksproblematiksom är aktiva inom olika självhjälpsgrupper. Vår önskan med studien är att belysakvinnors väg ut ur missbruk och har därför intervjuat endast kvinnor i vår studie.Resultatet av uppsatsen påvisar att det finns varierande faktorer som varitbetydelsefulla för kvinnors exitprocess. Det sociala nätverket ochsjälvhjälpsgrupper framträder som betydande komponenter i kvinnornasexitprocess men även faktorer som kvinnans vantrevnad i förhållande tillmissbruket och en vilja att överleva har varit betydelsefulla. I vår studie har detäven varit framträdande att rådande könsnormer har haft en inverkan på kvinnorsexitprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)