Lärarens kommunikation med elever som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Jag vill med studien undersöka, beskriva och analysera hur lärare som möter elever med hörselnedsättning löser de kommunikativa problem som uppstår i mötet med dessa elever. I studien används en kvalitativ metod. Studien baseras på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och har inspirerats från hermeneutiken. Genom att observera kommunikationen i klassrummet och göra en intervju med klassens lärare har jag fått fram resultat. Resultaten visar att kommunikationen är komplex och att det är många faktorer som påverkar om det fungerar eller inte. Elever med hörselnedsättning är oerhört beroende av att möta en omgivning som använder en kommunikation de kan anamma utifrån sina specifika behov för att en utveckling ska ske. Med hjälp av en kombination av teckenspråk/talat språk och bilder säkerhetsställer man att eleven med hörselnedsättning känner sig delaktig i undervisningen. Min slutsats blev att användande av teckenspråk och kompletterande av bilder eller föremål ger den optimala kommunikationen i klassrummet. Även elever som inte fått teckenspråk som grund i barndomen kan tillgodogöra sig inlärning och snabbt anamma en fungerande kommunikation.  Det är aldrig försent att börja använda teckenspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)