Vad avgör beslutet att placera barn inom dess nätverk? : En studie om socialsekreterares upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Studien syftade till att belysa vad socialsekreterare anser vara avgörande för beslutet att placera barn inom nätverket. Fem socialsekreterare på socialtjänstens enhet för barn och unga runt om i Sverige intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. Den tematiska analysen visade att det saknas specifika riktlinjer för nätverksplacering men att man uttrycker sig ha ett nätverksorienterat arbetssätt, vilket i studien analyseras utifrån systemteori. Faktorer som avgör beslutet att placera barn inom nätverket visar sig vara bland annat, orsak till placering, nätverkets egenskaper och arbetsbelastning. Barn bedöms enligt socialsekreterarna inte ha förmåga att på grund av lojalitet till föräldrarna välja vart de ska placeras, vilket påverkar barns delaktighet i utredningen. Placering av barn inom nätverket visas vara ovanligt och det nätverksorienterade arbetet försvåras på grund av organisatoriska hinder. Resultatet visar att nätverksplacering är att föredra då både barn, föräldrar och socialsekreterare känner sig mer trygga än vid placering i främmande familjehem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)