Hovsprickor hos häst

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Ida Josefin Jormhed; [2016]

Nyckelord: hovsprickor; häst; hoof cracks; horse;

Sammanfattning: Hovkapseln är hovens epidermis och den omsluter, skyddar och stödjer kötthoven som utgörs av hovens inre strukturer. Hovkapseln har till uppgift att bära vikt, tåla nötning samt utgöra halkskydd och genom sin formbarhet möjliggör den sänkning av belastningsamplituder. Hovsprickor delas, efter sitt läge på hoven, in i tåsprickor, sidosprickor och traktsprickor. De delas också in efter längd, om sprickan går hela vägen från kronrand till bärrand kallas den genomlöpande. Sprickan kan också beskrivas efter djup samt om den har lett till en blödning eller infektion. Om sprickan går hela vägen in till väggläderhuden kallas den genomgående och dessa sprickor ger initialt en blödning. Orsaken till en horn-/hovspricka är alltid en överbelastning emedan orsakerna som kan predisponera för lokalt nedsatt hållfasthet alternativt ökad belastning och därigenom uppkomst av hovsprickor är många. Exempelvis kan kronrandsskador, ofysiologisk verkning, skoning och hovform, dålig hornkvalité, felaktig benställning, smärta som innebär en onormal belastning av en hov och ofysiologisk belastningsriktning till följd av underlag eller rörelseriktning öka risken för sprickbildning. Framhovarna bär normalt mer vikt än bakhovarna och det är troligtvis därför det är vanligare med exempelvis genomgående sido- och tåsprickor på dessa än på bakhovarna. Hovkapselns formbarhet och dess utseende är mycket viktigt för att minska kraftens amplitud vid hovisättningen och hovuppbromsningen. Formbarheten gör att krafterna från hästen och markytan fördelas över en längre tidsperiod än vad som annars hade varit fallet. Om hoven utsätt för ofysiologisk belastning på grund av felaktig benställning/hovkonformation, felaktig verkning och/eller feltillpassade skor kan det leda till en hovkapseldistorsion som i sig är den vanligaste orsaken till genomgående sido- och traktsprickor. Det som kan ge upphov till tåsprickor är exempelvis trampskador i kronranden, bockhov (flexion i hovled) eller en ofysiologiskt understucken trakt. När det gäller hovsprickor måste om möjligt orsaken till hovsprickan identifieras och åtgärdas, annars kommer effekten av behandlingen vara begränsad och det är troligt att hovsprickan kvarstår/eller uppkommer på nytt. Det finns många olika tekniker för reparation av hovsprickor men det är viktigt att reparationen inte stänger in bakterier samt att den ger stabilitet åt hoven i alla kraftriktningar. Metallplattor som fästs med skruvar ger bra stabilitet åt sprickan, den förhindrar rörelse över sprickan i hovens vanliga kraftriktningar samt stänger inte in eventuella bakterier. Det är också en reparation som är relativt lätt att ta bort och flytta upp utmed hovväggen allteftersom sprickan växer ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)