Identifiering och värdering av förbättringsarbeten : en fallstudie i ett tillverkande företag

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Rapporten redogör en fallstudie av ett producerande företag i västra Sverige. Företaget är ett typiskt medelstort expanderande företag med typiska problem; hög kapitalbindning, få standardiserade arbetssätt och bristande struktur i sina projekt. För att kunna producera mer mot efterfrågan är företaget i behov att minska sina ställtider med hjälp av ett tydligt standardiserat arbetssätt, vilket de i dagsläget inte har. I sina förbättringsarbeten kommer det tydligt fram att de har brist på relevant information om vad saker kostar inom produktionen och fokuserar kanske därför på att förbättra fel saker. Arbetet syftar således till att identifiera problem i förbättringsarbeten för att på så sätt kunna effektivisera sin produktion genom olika förbättringsarbeten. Exempel på problem som visat sig inom förbättringsarbeten under arbetet är bristfällig struktur i förbättringsarbeten, bristande kommunikation, dålig uppföljning av projekt och få standardiserade arbetssätt. För att arbeta strukturerat och på ett proaktivt sätt kan ett fiskbensdiagram och fem varför med fördel användas för att på så sätt finna rotorsakerna till problem som kan uppstå i en organisation. Det som framgår i rapporten är vikten av att arbeta övergripande vid värderingen av förbättringsarbeten, detta för att undvika suboptimeringar. I rapporten presenteras passande verktyg för att utvärdera effekten av ett förbättringsarbete, som exempelvis PDSA, som kan användas för att få en tydligare struktur och för att utvinna kunskap ur tidigare förbättringsarbeten genom utvärdering. Kunskapen ur förbättringsarbetet kan sedan användas inom hela organisationen. Resurser inom organisationer är begränsade och är därför av stor betydelse att resurserna för förbättringsarbeten används korrekt. Genom att använda verktyg såsom PICK-diagram kan välja vilka förbättringsarbeten som kommer ge störst effekt, både på kort och lång sikt. Med hjälp av PICK-diagram kan man välja vilka förbättringsarbeten man bör driva igenom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)