Deltagandeprocessen under vindkraftsetableringen på Ripfjället : En mixed method studie om deltagandeprocessens betydelse för en vindkraftsetablering i svensk skogsmiljö ur ett aktörsnätverksperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Klockar, Z., och Kåhre Zäll, O. 2020. Deltagandeprocessen under vindkraftsetableringen på Ripfjället. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Den här studien ämnar till att utreda vindkraftsprojektören wpd:s deltagandeprocess i samband med dess potentiella vindkraftsetablering på Ripfjället i Malung-Sälens kommun. Vindkraftsetableringen har utgjort frågan till en folkomröstning i kommunen. Studien utgår från en Mixed Method Research metodik, där en explorativ sekventiell design har tillämpats. Studien tillämpar intervjuer, enkätundersökningar, tidigare kunskap om lokala vindkraftsmotstånd och planeringsteori för att bemöta dess syfte. Huvudsyftet är att beskriva deltagandeprocessens betydelse för utvecklingen i vindkraftsetableringens aktörsnätverk. Resultaten visar på att wpd:s deltagandeprocess tycks utgå från ett kommunikativt planeringsideal. Främst har deltagandeprocessen påverkat de som inte har haft en åsikt sedan tidigare, medan den inte tycks påverka de som redan hade bildat en åsikt. Vidare tyder resultaten på att Malung-Sälens kommuns tidigare arbete och deltagandeprocesser har påverkat aktörsnätverkets form vid dess uppkomst. I det här fallet går det se att Malung-Sälens rationella planeringsideal har påverkat tilliten i nätverket. Därav har aktörsnätverkets ursprungliga form haft en betydelse för dess framtida utveckling. Under aktörsnätverket uppstår ett motståndsmonopol i aktörsnätverket. Genom motståndsmonopolet förstärks det lokala motståndets, föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället, påverkan på wpd:s deltagandeprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)