Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av det första året som kliniskt verksam sjuksköterska : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund. Den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården gör att nyutexaminerade sjuksköterskor tvingas prestera på en nivå som inte alltid motsvarar deras färdigheter. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är förutsättningarna för att ge sjuksköterskestudenterna en bra lärandemiljö begränsade på grund av de bristande resurserna. Detta ställer krav dels på sjuksköterskeutbildningen att minimera glappet mellan den akademiska miljön och den kliniska verksamheten, dels på de nyutexaminerade sjuksköterskorna att leva upp till de förväntningar som ställs av hälso- och sjukvården.  Syfte. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av det första året som kliniskt verksam sjuksköterska. Metod. En kvalitativ ansats valdes som metod för denna litteraturstudie. Tolv artiklar inkluderades i resultatet. Databaserna som användes i litteratursökningen var CINAHL och PubMed. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån SBU:s Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik och för dataanalysen användes Popenoes guide för dataanalys av litteraturstudier.  Resultat. Resultatet delades in i de tre kategorierna Att möta den kliniska verkligheten, Att bli en del av teamet och Erfarenhet som verktyg. Kategorierna innefattade fem subkategorier: Överväldigad av arbetsbördan, Axla rollen som sjuksköterska, Att gå från teori till praktik, Arbetsmiljön skapas av teamet och Behov av bekräftelse och återkoppling. Konklusion: För att kunna hantera den tunga arbetsbördan var sjuksköterskorna i behov av en bra arbetsmiljö, stöd från kollegor och en längre tids erfarenhet som kliniskt verksam. Sjuksköterskornas upplevelser visade även att omvårdnadsarbetet för den nyutexaminerade sjuksköterskan försvårades av både stress och bristande färdigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)