Avyttringar av kommunala fastigheter, vilka fastigheter säljer kommunen och vilka konsekvenser kan det få?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Detta arbete analyserar Uppsala och Göteborgs kommunala fastighetsförsäljningar och konsekvenserna som dessa försäljningar kan ha för kommunerna. Uppsala och Göteborgs kommun har båda låga självfinansieringsgrader och därför är ett av deras mål att öka denna. För att kunna uppnå målet kommer de båda kommunerna att genomföra försäljningar av kommunala fastigheter. De fastigheter som kommunerna har bestämt att avyttra är övervägande kommersiella fastigheter men även en del samhällsfastigheter.Uppsala avser att sälja större strategiska fastigheter som innehåller köpcentrum medan Göteborg säljer icke sammanhängande fastigheter som inte anses vara strategiska. Uppsalas försäljning är tre gånger större än Göteborgs sett till yta, och kvadratmeterpriset är högre.Därför får Uppsala in cirka fem gånger högre intäkter än Göteborg. Dessa försäljningar kan få olika tänkbara konsekvenser för kommunerna beroende på vilken typ av fastighet som säljs. Vid försäljningen av kommersiella fastigheter kan mervärdet väl uppväga risken. I Uppsalas fall säljs stora och viktiga fastigheter som är delar av kommunens nysatsning. Om fastigheterna köps och förvaltas av rätt aktör kan fastigheterna lyfta attraktiviteten i hela kommunen.Dessutom ökar konkurrensen på marknaden och det frigörs tid som kommunen kan göra annat med.Göteborg säljer mindre, icke strategiska fastigheter och uppsidan för kommunen är inte lika stor som för Uppsala, men de tar betydligt mindre risk och en svag köpare skulle inte påverka kommunen lika negativt som i Uppsalas fall. Negativa effekter som denna försäljning kan ha är förlorade stordriftsfördelar då fastigheten byter ägare. Kommunerna förlorar även kontroll över fastigheterna i och med ägarbytet. När det gäller samhällsfastigheterna så skulle ett gynnsamt upplägg vara att de säljs men att kommunen sedan hyr tillbaka dem. Då får kommunen in kapital och andra positiva effekter kan uppstå såsom ökad flexibilitet och lägre hyror. Transaktionens utfall beror helt och hållet på avtalets utformning. Det är därför av största vikt att kommunen är noggrann när den skriver avtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)