Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige, en del av modebranschens marknadsföringsstrategi : En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Titel: Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige,  en del av modebranschens marknadsföringsstrategi - En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lawnd Ali och Camilla Nee Handledare: Peter Ek Datum: 2022 - Januari Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka kundernas perspektiv på den roll som interaktionen och kommunikationen spelar när det kommer till modeföretagens marknadsföring inom sociala medier i Sverige. Studiens forskningsfråga innefattas av; Vad anser användare av sociala medier om modeföretagen inom Sveriges användning av sina sociala medier som marknadsföring när det kommer till kommunikation, interaktion och kundengagemang? Metod: Uppsatsen innefattas av en kvalitativ metod med deduktiv ansats, där det empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer genomförda via zoom och över telefon. Därefter transkriberades de inspelade intervjuerna för att tillämpas en tematisk analys. Resultat och slutsats: Modeföretagens interaktion och kommunikation spelar en stor roll för deras kunder, vilket även påverkar engagemanget. Vill företaget behålla sina nuvarande och potentiella kunder, innebär det att de bör lägga ner resurserna som krävs för att nå upp till kundernas förväntningar - eftersom de annars kan förlora dem till sina konkurrenter. Examensarbetets bidrag: Studien ger värdefulla insikter om kundernas åsikter när det kommer till hur stor roll en god kommunikation och interaktion från modeföretagens håll på sociala medier faktiskt spelar. Förslag till vidare forskning: Kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer, där fokus ligger på modebranschens synvinkel för att kunna jämföra huruvida kundernas och företagens tankar liknar varandra eller skiljer sig åt. Även kvantitativ forskning med kunder för ett större urval och ökad generaliserbarhet såväl som statistiskt resultat. Nyckelord:  Sociala Medier, Kundengagemang, Sociala media Marknadsföringsaktiviteter, Interaktion & Kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)