Den visuella berättelsen : En kvantitativ studie om samband mellan färg och association inom marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Marknadsföring är ett brett ämne som berör olika perspektiv beroende på hur företag villkommunicera mot sina kunder. En ny era av marknadsföring har utvecklats som kallas förSensory Marketing. Nya idéer och strategier har utvecklats för hur man når ut till konsumenteroch påverkar de enskilda sinnena. Synen är den mest dominerande sinnet inommarknadsföring, de mänskliga ögonen kan hämta information snabbare än andra sinnen. Olikafärger kan påverka på olika sätt och därför påverkar det hur konsumenter associerar sig tillvarumärket och deras produkter. Denna studie fokuserar på generella associationer inomfärgerna Röd, Grön, Blå och Svart. Avviker konsumenternas associationer mot varumärketom logotypen ändrar färger från en till en annan eller kommer den att förbli densamma?Sensory marketing användes för att utveckla studiens syfte med hjälp av enkätundersökningar.Syftet har testades med hjälp av ett icke-parametriskt ANOVA-test som kallas Kruskal-Wallisgenom SPSS. Slutsatsen av denna studie är att färgassociationer tenderar att luta sig mot degenerella associationerna trots att de tillämpas i kontext, i denna studie är kontext, välkändavarumärken. Korrelationen är inte stark men ett tydligt mönster kan ses när det gäller färgeroch de generella associationerna. Förslag till ytterligare forskning och begränsningar av dennastudie presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)