Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. Syfte: Syftet med översikten är att kartlägga forskning om rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Metod: Litteraturöversikt med 13 granskade artiklar med kvantitativa, kvalitativa och en mixad metod. Artiklarna analyserades med en integrerad analys med utgångspunkt i Model Of Human Occupation och International Classification of Functioning, Disability and Health. Resultat: Det bekräftades att det generellt sett finns få studier inom området, men framförallt att det är bristfälligt inom trädgårdsterapi som är ett eget område inom arbetsterapi. Det bekräftades även att rehabilitering i naturmiljö har en positiv påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Rehabiliteringsinsatserna gav motivation i återgång till arbete och ökade kreativitet under rehabiliteringen och i vardagen. Slutsats: Det konstaterades att rehabilitering i naturmiljö har en positiv påverkan på hälsan, men att det fortfarande finns få primärstudier. Arbetsterapeutens kompetens om bland annat kreativitet och det holistiska perspektivet konstaterades även vara värdefullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)