Först är det död, sen så kommer liv– Operationssjuksköterskors uppfattningar av att arbeta med organdonation från avlidna

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Organdonation (OD) är en etablerad del av svensk sjukvård som är både samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och kan leda till ökad livskvalitet och förlängt liv hos patienter som får ett nytt organ. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av OD-processen.Metod: Studien är en intervjustudie med kvalitativ ansats. Intervjudatan analyserades med fenomenografisk metod. Sju operationssjuksköterskor från två olika sjukhus i Sverige intervjuades. Deltagarna hade en medelålder på 49 år (38-61 år) och antalet yrkesverksamma år som operationssjuksköterska var i medel 17 år (5-32 år). Sex informanter var kvinnor och en man. Tidsåtgången för intervjuerna var i medel 31,5 minuter (23-46 min). Några av informanterna ingick i hämtgrupper, vilket är team som åker ut till sjukhus där donatorer vårdas och omhändertar organ för transplantation. Detta medförde att de hade erfarenhet från ett stort antal donationsoperationer, hundratals i vissa fall. Samtliga informanter hade stor erfarenhet av transplantationsoperationer. Resultat: Resultatet presenteras i fyra beskrivningskategorier. Uppfattningar i relation till profession, uppfattningar i relation till deltagande team, uppfattningar i relation till donations- och transplantationsverksamheten samt uppfattningar i relation till existentiella perspektiv.Slutsats: Studiens resultat visar att de erfarna operationssjuksköterskorna tar ett ansvar under donationsoperationen för att vägleda mindre erfarna kollegor och de vill även främja en positiv bild av OD. Donationsoperationen kan vara en utmanande situation som ställer stora krav på lyhördhet och flexibilitet hos operationssjuksköterskan. Det kan vara en tuff och känslomässig operation som kräver att operationssjuksköterskan sätter sina känslor åt sidan och agerar professionellt under operationen. Ett gott kollegialt stöd och ett välfungerande samarbete fanns i OD-kontexten. Erfarenheten av transplantationsverksamheten sågs som en förmån och gjorde att operationssjuksköterskan kunde lägga sitt fokus på recipienten under donationsoperationen. Operationssjuksköterskorna visade på en etisk medvetenhet och behandlade donatorn med värdighet och respekt.Background: Organ donation (OD) is an established part of the Swedish healthcare system that is both socioeconomically cost-effective and that may lead to an increased quality of life or lifesaving for the patients that receive a new organ. Aim: The aim of this study was to map operating theatre nurses' perceptions of the OD-process.Method: The study is an interview study with a qualitative onset. The data was analysed following a phenomenographic methodology. Seven operating theatre nurses' from two different hospitals in Sweden were interviewed. The participants ages were mean 49 years (38-61 years old), the years of professional experience as operating theatre nurses' was mean 17 years (5-32 years). Six informants were female and one was male. Duration of the interviews were mean 31,5 minutes (23-46 minutes). Some of the informants participated in ”procurement-teams”, i.e. teams that travel to different hospitals where organ donors are being cared for and collect the organs for transplantation. Therefore, these informants had experience from a large number of donor operations, several hundreds in some cases. All of the informants had significant experience of transplant operations.Result: The result is presented in four description categories: perception in relation to profession, perception in relation to participating teams, perception in relation to the donation- and transplant function, and perception in relation to existential perspectives.Conclusion: The result of this study shows that the experienced operating theatre nurses´ take responsibility during the OD surgery to guide their less experienced colleagues. The nurses also try to promote a positive reflection of OD. The donation operation can be a challenging situation, with high demands on sensitivity and flexibility from the operating theatre nurses'. It can be a tough and emotional surgery that requires the operating theatre nurses' to put their own feelings aside and act professionally during the operation. A good collegial support and a well-functioning cooperation was found in the OD context. The experience from the transplant operation was seen as a privilege and made it possible for the operating room nurses´ to put their focus on the recipient during the donation operation. The informants showed an ethical awareness, and treated the donor with dignity and respect.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)