Införandet av öppen programvara inom kommuner - hinder och möjligheter

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning: Öppen programvara innebär att källkoden är tillgänglig för vem som helst att använda, läsa, vidareutveckla och dela vidare. Fördelar som vanligen nämns med denna typ av programvara är minskade kostnader, möjligheten att undvika inlåsningseffekter samt ökad innovation. Inom svenska kommuner saknas det en samlad bild av kunskapen kring öppen programvara och hur utspridd användningen är. Yrkesgruppen upphandlare har en central roll i vilken typ av programvara som införs i organisationen. Syftet med studien är att besvara vilka hinder och möjligheter som påverkar upphandlare vid införandet av öppen programvara inom kommuner. För att uppnå angivet syfte besvaras frågeställningen: Vilka hinder och möjligheter påverkar upphandlare inom svenska kommuner i övervägandet av öppen programvara? Resultatet delas in i de tre faktorerna organisation, teknologi och omvärld. Viktiga organisatoriska faktorer är kommunikation inom kommunerna för ökad kunskap om öppen programvara samt storleken på kommunen. Teknologiska faktorer innefattar en utbredd oro kring informationssäkerheten hos öppen programvara och speciellt community-aspekten ses på med viss misstänksamhet. Öppen programvara anses även kunna motverka inlåsningseffekter. Påverkande omvärldsfaktorer handlar om kommunikation mellan kommuner, vikten av god konkurrens på leverantörsmarknaden och hur media och lagstiftning påverkar valet av programvara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)