Patienters upplevelser av att leva med nyupptäckt diabetes typ 2 : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i världen. Över 500 000 personer har diabetes i Sverige idag. Cirka 90 procent har typ 2-diabetes, dvs cirka 4-5 % av befolkningen i Sverige har diabetes typ 2.  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser av att leva med nyupptäckt diabetes typ 2.  Metod: En litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ studiedesign. Artiklarna hämtades från PubMed och Cinahl, båda med inriktning på omvårdnad. Artiklarna analyserades och sammanställdes enligt mall om dataanalys.  Resultat: Ur analysen framkom tre huvudkategorier och 10 underkategorier identifierades. Huvudkategorierna var: Upplevelse vid en ny diagnos; Innebörden av egenvård; Motivation som drivkraft för förändring. Konklusion: Upplevelserna av att leva med nydiagnostiserad diabetes typ 2 var individuell, men gemensamt för alla patienter var att livet påverkades. För att sjuksköterskan ska kunna möta patienternas behov samt ge bästa möjliga personcentrerad vård krävs en förståelse för patienternas upplevelser av att leva med nydiagnostiserad diabetes typ 2. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)