Sjuksköterskans inställning och erfarenhet av anhörigas närvaro under Hjärt- och lungräddning på sjukhus : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans inställning, upplevelse och erfarenhet gällande anhörigas närvaro under HLR samt vad som påverkar sjuksköterskans inställning.Metod: Deskriptiv litteraturstudie. Data till studien inhämtades från databaserna Cinahl, Pubmed och Swemed. Resultatet baserades på 16 artiklar.Resultat: De flesta sjuksköterskor ställer sig negativa till anhörigbevittnad HLR. Nackdelarna överväger fördelarna med att anhöriga närvarar. Utbildning och erfarenhet har betydelse för hur sjuksköterskor ser på anhörigbevittnad HLR. De med mest erfarenhet och specialistutbildning tenderar att vara mer positivt inställda till anhörigas närvaro under HLR. Kultur har också betydelse för hur inställningen till anhörigbevittnad HLR faller ut.Slutsats: Det finns fortfarande blandade inställningar bland sjuksköterskor till att anhöriga närvarar under HLR. Några nämnda fördelar är accepterande av avslut och se att allt som kunde göras gjordes. Nackdelar är problem med konfidentialitet, att sjukvårdspersonal får svårt att koncentrerar sig samt oron för ökat antal rättsfall. Vidare forskning bör bedrivas i ämnet. Idag går arbetsplatsklimatet mot en mer tillåtande atmosfär till anhörigbevittnad HLR men mer tydliga riktlinjer i ämnet önskas enligt några studier. Kulturella aspekter av anhörigbevittnad HLR bör undersökas närmare då den faktorn ter sig något förbisedd i det resultat som kunnat iakttas i denna litteraturstudie

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)