Transpersoners upplevelser i hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Författare: Aneta Stos; Catherine Moberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Transpersoner är en utsatt grupp som har större risk att drabbas av diskriminering, hot och våld än andra minoritetsgrupper. Det leder till konsekvenser i transpersoners välmående, psykiska och fysiska hälsa samt i det sociala livet. Diskrimineringen visar sig i sämre tillgång till resurser i samhället som till exempel arbets-  och bostadsmarknaden, rättsliga skydd och svårigheter att få försäkringar. Även diskriminering i form av fysiskt och verbal misshandel. Diskrimineringen leder till bland annat psykisk ohälsa, hälsoskadliga beteende, isolering och minoritetsstress hos transpersonerna.  Syfte: Att beskriva transpersoners upplevelser i hälso- och sjukvården Metod: En litteraturöversikt av tio kvalitativa respektive kvantitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna beskrev transpersoners upplevelser i hälso- och sjukvården.  Resultat: Litteraturöversiktens resultat visade att transpersoner upplevde brister i vårdpersonalens bemötande i form av kunskapsbrist som resulterade till bristande kommunikation och feltolkningar. Resultat bestod av två huvudteman: Diskriminering relaterad till transpersoners könsidentitet och Vårdpersonalens kunskapsbrist. Diskrimineringen inom hälso- och sjukvården visade sig i form av ojämlik eller nekad vård och kunde leda till att transpersoner sköt upp eller avstod från att söka vård fastän behovet fanns. Kunskapsbristen resulterade ofta i att transpersonerna fick undervisa vårdpersonalen. Att få sin könsidentitet erkänd och respekterad av vårdpersonalen var viktigt för transpersonerna. Slutsats: Det är viktigt att uppmärksamma transpersoners upplevelser i hälso- och sjukvården. Det ökar vårdpersonalens medvetenhet om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården och hur deras upplevelser kan förbättras vilket kan leda till godare vård och bättre hälsa för transpersoner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)