Erkännande av ojämlikheter – ett steg i rätt riktning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Caroline Holmqvist; Helena Ryge; [2014-12-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sjuksköterskan ska främja en god omvårdad och hälsa. Med detta kommer även ett ansvar att behandla personer med olika bakgrund på ett jämlikt sätt. Det finns forskning som tyder på att socioekonomiska faktorer påverkar den vård olika personer får och med det påverkas hälsan. Syftet med denna uppsats var att beskriva hur sjuksköterskan kan gå till väga för att motverka ojämlikheter i hälsa. Metoden som valdes en litteraturöversikt med metasyntes, då ambitionen var att söka den forskning som fanns inom valt problemområde och se vad det kunde resultera i för att hjälpa sjuksköterskan i hens arbete för en jämlik vård och hälsa. De valda sökorden kombinerades i olika utföranden och användes ibland med trunkering för att bredda sökningarna. De resultat som framkom ur de granskade studierna har delats in i sex teman vilka är följande: erkännande av ojämlikheter, sjuksköterskans utbildning, kommunikation, sjuksköterskans ansvar och påverkan i samhället, kunskap om sin maktposition och utnyttjande av vården. De sex temana behandlade olika perspektiv vad gäller ojämlikheter relaterat till låg socioekonomisk status. Slutsatsen i denna uppsats kan sammanfattas med att vikten av medvetenhet kring ojämlikheter inte bör förringas och att det är det första steget i riktningen för att motverka ojämlikheter i hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)