Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost.

Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost.

Metod Livsmedelsval och intagsfrekvenser hos målgruppen undersöktes med hjälp av en webbenkät. Webbenkäten publicerades på webbsidan Facebook. Studiens inklusionskriterier var att informanterna åt vegankost, var ≥18 år och bodde i Sverige. Frekvenstabeller, korstabeller och Chi2-test användes vid analys av data.

Resultat Det var 335 informanter som besvarade enkäten. Flest informanter valde främst ekologiska livsmedel (n=266). Det var 91 procent som åt baljväxter några gånger i veckan eller oftare. Av deltagarna åt 45 procent D-vitamintillskott några gånger i veckan eller oftare. De som var ≥30 år valde i högre utsträckning omega-3-tillskott jämfört med yngre personer (p<0,001). Högskole- och universitetsutbildade valde i högre utsträckning omega-3-tillskott (p=0,034) och fullkornsprodukter (p=0,035) än de utan högskoleutbildning. De som hade ätit vegankost >3 år åt omega-3-tillskott i högre utsträckning än de som ätit vegankost ≤3 år (p=0,002).

Slutsats Denna studie visar att många av informanterna hade hög intagsfrekvens av näringsrika livsmedel, men vissa hade låg intagsfrekvens av dessa livsmedel. En ålder över 30 år, högskoleutbildning samt om man ätit vegankost tre år eller längre påverkade livsmedelsval och frekvenser på ett positivt sätt. Många informanter valde att ta tillskott av algolja. Det är viktigt att nå ut med tydliga kostråd till personer som äter vegankost.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)